Általános szerződési feltételek

A felviteszt.hu weboldal üzemeltetője, Pitagorasz Oktatási Stúdió Kft. (székhely: 1028 Budapest, Szilágyi Erzsébet utca 30.; adószám: 26232663-1-41; cégjegyzék száma: Cg.01-09-309194; cégjegyzéket kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; statisztikai számjele: 2632663-8559-113-01;e-mail: pitagorasz.studio@t-online.hu; telefonszám: 06 1 3768057; postai levelezési cím: 1028 Budapest, Szilágyi Erzsébet utca 30.; képviseli: Balpataki Ferenc) garantálja, hogy a cégünk ügyfeleinek személyes és egyéb adatait bizalmasan, az érvényes magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény,az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.Adatkezelő adatai: Adatkezelő neve: Pitagorasz Oktatási Stúdió Kft. Székhelye: 1028 Budapest, Szilágyi Erzsébet utca 30. Adószám: 26232663-1-41 Cégjegyzék szám: Cg.01-09-309194 Levelezési cím: 1028 Budapest, Szilágyi Erzsébet utca 30. E-mail cím: pitagorasz.studio@t-online.hu Telefonszám: +36 1 3768057 Pitagorasz Oktatási Stúdió Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általaüzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el. •Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. éviLXIII. Törvény;•Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;•Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;•Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;•Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvényJelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.oldjukmeg.net weboldalon megadott és a weboldal üzemeltetői (Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAFelhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal és vásárlókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, hírlevél továbbítása. HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ A felhasználó regisztrációjával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Pitagorasz Oktatási Stúdió Kft. az alábbi adatait kezelje.A kezelt adatok köre: •Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás. •Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás.•e-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés. •telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás FOGALMAKszemélyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett ) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele; adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatok jogszerűen akkor kezelhetők: •Ha az Érintett hozzájárulását adja, hogy személyes adatait kezelje; •Ha a közérdeken alapuló célból elrendelik; A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre: •Számlázási Név: •Számlázási Cím: •Telefonszám •e-mail cím Adatkezelő a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési információk Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. Törvény.Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és aktuális információk továbbításaA hírlevél küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok köre: •Név:•e-mail cím •lakcím: megye, város szinten Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat•hozzájárulásának visszavonásáig; •az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli;A Felhasználó indokolás nélkül ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldésről. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Ptk. 2013. évi V törvény jelenti. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy az oldjukmeg.net oldal használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja: A Felhasználó számára gyorsabb, kényelmesebb rendelési folyamat biztosítása, a korábbi rendelés megtekintése.A regisztrációval kapcsolatosan kezelt adatok köre: •Név:•Cím:•e-mail cím:•jelszó:•telefonszám:Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat•hozzájárulásának visszavonásáig; •az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli; Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó:Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.Cégjegyzékszám: 01-10-046975Adószám: 14032868-2-42 Bankszámlaszám: 10701551-67405024-51100005 (CIB Bank Zrt.)Képviseli: Nádasdy-Nagy Balázs CEO, ill. dr. Koppány Julianna COOSzékhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel: +36 20 222 0011 Fax: +36 1 999 1750E-mail: info@ens.hu adatkezeles@ens.hu Honlap címe: www.ens.hu 1.2.Társaság Ügyfélszolgálata: Címe: 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel: +36 20 222 0011 Fax: +36 1 999 1750 Elérhetőség időszaka: H-P 08:00-16:00 (főszabály), 0-24 az egyes szolgáltatásoknál E-mail: support@ens.hu / support@mobicom.hu / support@smtp.huAz adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el,Személyes adatok megismerésére nem jogosult. Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozás: Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.Cégjegyzékszám: 01-10-046975Adószám: 14032868-2-42 Bankszámlaszám: 10701551-67405024-51100005 (CIB Bank Zrt.)Képviseli: Nádasdy-Nagy Balázs CEO, ill. dr. Koppány Julianna COOSzékhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel: +36 20 222 0011 Fax: +36 1 999 1750E-mail: info@ens.hu adatkezeles@ens.hu Honlap címe: www.ens.hu 1.2.Társaság Ügyfélszolgálata: Címe: 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel: +36 20 222 0011 Fax: +36 1 999 1750 Elérhetőség időszaka: H-P 08:00-16:00 (főszabály), 0-24 az egyes szolgáltatásoknál E-mail: support@ens.hu / support@mobicom.hu / support@smtp.huAz adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozók nevét és email címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való kéréséig. ADATBIZTONSÁG Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük: •a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; •fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását.A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:E-mailen: pitagorasz.studio@t-online.hu Telefonon: +36 1 3768057A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog A természetes személyek jogosultak a személyes adataik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni Hozzáférési jog Az Érintett jogosult, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes a